Privacyverklaring Vorrink Intelligence

Vorrink Intelligence neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Tevens vermeldt deze privacyverklaring uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met marianne@vorrinkintelligence.com.

Wie is Vorrink Intelligence?
Vorrink Intelligence is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam op de Baron G.A. Tindalstraat 158 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34328942. Vorrink Intelligence is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in onze bedrijfsvoering.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over u verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens voor dat specifieke doel worden gebruikt, wat daarvoor de juridische grondslag is en hoe lang de gegevens worden bewaard.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf en CRM
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Vorrink Intelligence heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage: U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Vorrink Intelligence  zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen: Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Vorrink Intelligence. U kunt verzoeken dat Vorrink Intelligence uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking: U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vorrink Intelligence te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vorrink Intelligence of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht: U heeft het recht uw persoonsgegevens van Vorrink Intelligence te verkrijgen. Vorrink Intelligence zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vorrink Intelligence daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Vorrink Intelligence: Een verzoek kan verstuurd worden naar marianne@vorrinkintelligence.com. Vorrink Intelligence zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat een dergelijk verzoek is ontvangen. Indien wij het verzoek afwijzen zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens: Het kan zijn dat Vorrink Intelligence verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vorrink Intelligence ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De website van Vorrink Intelligence maakt geen gebruik van cookies.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Ja, deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Vorrink Intelligence uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar marianne@vorrinkintelligence.com. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Vorrink Intelligence uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar marianne@vorrinkintelligence.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.